Jak wygląda proces certyfikacji ISO 9001?

Jak wygląda proces certyfikacji ISO 9001, czyli proces uzyskiwania i utrzymywania certyfikatu ISO 9001)?


Proces certyfikacji zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami ISO 9001 przeprowadzany przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikującą, składa się z kilku etapów:
 

 • Wybór jednostki certyfikującej: Organizacja wybiera akredytowaną jednostkę certyfikującą, która będzie oceniać jej system zarządzania jakością. Należy sprawdzić, czy jednostka jest akredytowana w danej dziedzinie i w odniesieniu do danego sektora /branży, co świadczy o jej kompetencjach i wiarygodności.
   

 • Wstępne zgłoszenie i analiza zgłoszenia: Organizacja zgłasza się do wybranej jednostki certyfikującej z prośbą o przeprowadzenie procesu certyfikacji. Jednostka certyfikująca analizuje zgłoszenie, oceniając zakres, wielkość organizacji oraz inne czynniki, które mogą wpłynąć na proces certyfikacji.
   

 • Etap 1 audytu (on site lub off site (w siedzibie firmy lub poza siedzibą firmy): W pierwszym etapie audytu, audytorzy przeglądają dokumentację systemu zarządzania jakością organizacji, aby sprawdzić, czy zostały spełnione podstawowe wymagania ISO 9001 oraz czy system jest odpowiednio opracowany i zaimplementowany. Weryfikują również czy podstawowe mechanizmy systemowe zostały wdrożone i funkcjonują. W wyniku tego etapu audytu, audytorzy mogą zgłosić ewentualne obszary wymagające poprawy przed przystąpieniem do etapu 2 audytu.
   

 • Etap 2 audytu (audyt na miejscu (on site)): W drugim etapie audytu, audytorzy zawsze odwiedzają organizację i dokonują szczegółowej oceny systemu zarządzania jakością, weryfikując jego skuteczność i zgodność z wymaganiami ISO 9001. Audytorzy przeprowadzają wywiady z pracownikami, obserwują procesy, analizują dokumentację oraz oceniają działania wprowadzone po etapie 1 audytu.
   

 • Raportowanie wyników audytu: Po zakończeniu etapu 2 audytu, audytorzy sporządzają raport, w którym przedstawiają swoje wnioski, niezgodności oraz rekomendacje dotyczące certyfikacji. W przypadku stwierdzenia niezgodności, organizacja musi wdrożyć odpowiednie działania korygujące w określonym czasie, aby uzyskać certyfikat.
   

 • Wydanie certyfikatu: Jeśli organizacja spełnia wszystkie wymagania ISO 9001, jednostka certyfikująca wydaje certyfikat potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością z normą. Certyfikat jest ważny przez okres 3 lat, jednakże wymagane są audyty kontrolne – audyty nadzoru (zazwyczaj corocznie), aby sprawdzić, czy organizacja nadal spełnia wymagania ISO 9001 oraz utrzymuje i doskonali swój system zarządzania jakością.
   

 • Audyty nadzoru (kontrolne): Audyty kontrolne, przeprowadzane przez jednostkę certyfikującą, mają na celu ocenić, czy organizacja wciąż spełnia wymagania normy ISO 9001 oraz czy system zarządzania jakością jest utrzymywany i doskonalony. W ramach audytów kontrolnych, audytorzy mogą sprawdzać dokumentację, procesy, rozmawiać z pracownikami, dokonywać obserwacji własnych aby ocenić, jak system zarządzania jakością jest praktycznie stosowany w organizacji.
   

 • Recertyfikacja: Po upływie trzech lat od daty wydania certyfikatu ISO 9001, organizacja chcąca utrzymać ważność certyfikatu ISO 9001, musi przejść proces recertyfikacji, który obejmuje ponowne przeprowadzenie audytu na miejscu (tak jak w etapie 2 audytu). Jeśli organizacja wciąż spełnia wymagania normy, jednostka certyfikująca wydaje nowy certyfikat na kolejne 3 lata.


Warto pamiętać, że proces certyfikacji ISO 9001 wymaga zaangażowania, pracy i czasu ze strony organizacji. Przeprowadzenie audytów, wdrożenie działań korygujących i doskonalenie systemu zarządzania jakością są kluczowe dla utrzymania zgodności z normą oraz ciągłego doskonalenia jakości usług i wyrobów organizacji oraz jej procesów Zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą dotyczącą systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 – usługami, których celem jest uzyskanie oraz utrzymanie certyfikatu ISO 9001 potwierdzającego zgodność oraz skuteczność systemu.