Wdrażanie ISO 9001

Proces wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 przedsiębiorstwo może przeprowadzić zarówno we własnym zakresie, jak również z pomocą zewnętrznych doradców lub prawie całkowicie outsourcując (zlecając zewnętrznemu podmiotowi), pozostawiając po swojej stronie jedynie działania operacyjne, których specjaliści z zewnątrz nie będą w stanie wykonać za pracowników firmy.

 

Jako firma specjalizująca się w pomocy przedsiębiorstwom we wdrażaniu systemów zarządzania oferujemy usługi obejmujące:

 • Kompleksową realizację projektów, łącznie z pomocą wyboru jednostki certyfikującej i obecnością oraz wsparciem merytorycznym w trakcie auditu certyfikującego przeprowadzonego przez wybraną, niezależną jednostkę certyfikującą;

 • Bieżące doradztwo (szkolenia i konsultacje) dla firm, które podjęły decyzję odnośnie wdrażania systemu zarządzania jakością we własnym zakresie;

 • Szkolenia tematyczne.

Ze względu na charakter usług doradczych, w przypadku wyboru przez Państwa bieżących konsultacji polegających na ukierunkowaniu pracowników firmy lub weryfikacji opracowanych przez nich materiałów, rozliczenia są realizowane na podstawie poniesionego przez naszych specjalistów nakładu pracy. Zawierane umowy w takim wypadku mają więc charakter umowy zlecenia – rozliczane są nie od wyników, a od włożonego wysiłku konsultantów w realizację działań doradczych oraz poniesionych w związku z tym kosztów.

 

Preferowanym przez nas systemem pracy jest kompleksowa realizacja projektów kończąca się auditem certyfikującym. W ramach takich wdrożeń każdorazowo przyjmujemy na siebie pełną odpowiedzialność za pozytywny wynik naszych działań. Ma to odzwierciedlenie w systemie wynagradzania – wynagrodzenie uzależnione jest od pozytywnego wyników realizowanego projektu. Dlatego też zawierane tego typu umowy mają charakter umowy o dzieło – liczy się nie tyle sama praca, co jej wyniki.

 

W związku z powyższym, większa część naszego wynagrodzenia jest płatna dopiero po uzyskaniu, w ramach auditu certyfikującego, pozytywnej oceny potwierdzającej zgodność systemu zarządzania z wymaganiami ISO 9001.

 

Czasookres realizacji projektu jest uzależniony wyłącznie od Klienta. Niezależnie od tego, czy projekt będzie realizowany przez 1 czy 3 miesiące działania, które należy zrealizować, będą takie same.

 


 

Proces uzyskiwania certyfikatu ISO 9001 składa się z następujących etapów:

 

 1. Audit wstępny i analiza luk

  Audit wstępny ma na celu określenie stopnia zbieżności obecnie funkcjonującego w Państwa firmie systemu zarządzania z wymaganiami normy ISO 9001. W wyniku przeprowadzonego auditu konsultant odpowiedzialny za dany projekt ma możliwość zapoznania się z całą firmą oraz stosowanymi regulacjami, powstającymi dokumentami i zapisami.
  W ramach auditu identyfikowane zostają rozbieżności, jakie mają miejsce pomiędzy wymaganiami ISO 9001 a obecnie stosowanymi rozwiązaniami przez firmę.
   
  Poza określeniem rozbieżności względem wymagań normy ISO 9001, w ramach przeprowadzanego auditu konsultant określa dodatkowo, wraz z przedstawicielami kierownictwa, realizowane przez firmę procesy oraz ich wzajemne powiązania. Określane są również ogólne odpowiedzialności i uprawnienia oraz ich podział pomiędzy poszczególnych pracowników firmy i osoby zarządzające przedsiębiorstwem. Identyfikowane są potrzeby odnośnie dokumentacji, jaka musi powstać, aby zapewnić odpowiednie funkcjonowanie systemu zarządzania jakością, a tym samym pozytywny wynik auditu certyfikującego.

   

 2. Opracowanie regulacji systemowych

  W ramach niniejszego etapu konsultant, na podstawie informacji uzyskiwanych od osób odpowiedzialnych w firmie za poszczególne procesy, obszary lub działania, przygotowuje odpowiednią dokumentację systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001, na który składają się:

  • Struktura organizacyjna (schemat organizacyjny uwzględniający odpowiedzialnych za nadzorowanie systemu jakości);
  • Polityka Jakości oraz cele jakości;
  • Księga Jakości wraz z niezbędnymi procedurami postępowania oraz formularzami (załącznikami).

  Opracowywana przez konsultanta dokumentacja jest weryfikowana przez osoby udzielające informacji pod kątem jej zgodności z wcześniej poczynionymi ustaleniami (za zgodność dokumentacji z wymaganiami normy ISO 9001 pełną odpowiedzialność ponosi konsultant).

  Po zatwierdzeniu dokumentacji następuje przejście do kolejnego etapu projektu.

 3.  

 4. Wdrożenie nowych regulacji poprzez bieżące instruktarze lub szkolenia

  W ramach niniejszego etapu konsultant na bieżąco wspomaga wdrożenie systemu zarządzania w firmie. Wdrożenie nowych regulacji (powstałych w wyniku modyfikacji wcześniej realizowanych działań) wymaga przekazania niezbędnej wiedzy pracownikom odpowiedzialnym za poszczególne obszary działalności przedsiębiorstwa. Informacje przekazywane są w formie instruktaży lub w trakcie szkoleń.

 5.  

 6. Weryfikacja systemu zarządzania jakością poprzez:
  • Audit wewnętrzny

   Audity wewnętrzne przeprowadza się w celu określenia, czy system zarządzania jest skutecznie wdrożony i utrzymywany oraz czy jest zgodny z zaplanowanymi ustaleniami (normą ISO 9001, wewnętrznymi regulacjami Organizacji).

   Auditów wewnętrznych nie powinno się kojarzyć z kontrolą. Jednak pierwszy audit wewnętrzny poprzedzający audit jednostki certyfikującej stanowi jednocześnie kontrolę jakości systemu zarządzania i służy do określenia, czy firma jest gotowa do auditu certyfikującego. Na podstawie przeprowadzonego auditu wewnętrznego całego systemu zarządzania (w całym zakresie) konsultant definiuje obszary wymagające poprawy i doskonalenia. Na podstawie wyników auditu oraz po przeglądzie zaplanowanych działań naprawczych i korygujących określa, czy firma może zostać poddana auditowi zewnętrznemu przez niezależną jednostkę certyfikującą.

    

   Takie podejście ma na celu utrzymanie przez naszą firmę wskaźnika skuteczności realizowanych przez nas projektów na poziomie 100%. Nigdy nie dopuszczamy do sytuacji, w której Klient poddany zostałby certyfikacji bez naszej pewności, że zostanie ona przeprowadzona z pełnym dla nas i dla Klienta sukcesem. Poza odpowiednią wartością wskaźnika, istotne jest dla nas przede wszystkim nasze wynagrodzenie, które w większości przypadków płatne jest dopiero po pozytywnym wyniku auditu certyfikującego. W przeciwnym wypadku nie uzyskamy wynagrodzenia za włożoną przez nas pracę, a dodatkowo Klient może dochodzić zwrotu już wypłaconych należności (jeśli takie miały miejsce) oraz odszkodowania tytułem poniesionych strat zarówno w formie kosztów, jak również potencjalnie utraconych korzyści.

   Pozytywny wynik auditu wewnętrznego determinuje gotowość do auditu certyfikującego. Z tego względu jest przeprowadzany przez naszych konsultantów niezwykle rzetelnie i skrupulatnie.

  •  

  • Przegląd systemu zarządzania

   Jednym z działań, jakie organizacja działająca zgodnie z ISO 9001 powinna cyklicznie realizować (poza między innymi auditami wewnętrznymi) jest tzw. przegląd systemu zarządzania przez kierownictwo. W ramach niniejszego przeglądu należy zebrać dane z poszczególnych obszarów systemu zarządzania i poddać je analizie. W wyniku niniejszego przeglądu mają zostać poczynione przez kierownictwo ustalenia odnośnie doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością i jego procesów, doskonalenia wyrobu w powiązaniu z wymaganiami Klienta oraz określenia niezbędnych do powyższych celów zasobów.

   W ramach tego etapu gwarantujemy pełne wsparcie przy zbieraniu niezbędnych danych z poszczególnych obszarów oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji (raportu z przeglądu) wraz z przeprowadzeniem spotkania z kierownictwem firmy w tym zakresie.

   Przegląd jest ostatnim z działań jakie należy przeprowadzić przed auditem certyfikującym.

 7.  

 8. Certyfikacja systemu zarządzania przez niezależną jednostkę certyfikującą

  W trakcie wcześniejszych etapów pomożemy Państwu w wyborze odpowiedniej dla Państwa potrzeb jednostki certyfikującej. Poza takimi kryteriami, jak branża w której Państwo działacie, rodzaju podmiotów znajdujących się w portfelu klientów Państwa firmy, prestiżu danej jednostki certyfikującej zawsze będziemy zwracali uwagę na ceny, jakie jednostki oferują w ramach swoich usług. Pomagamy również w kontakcie z wybraną jednostką oraz negocjacjach cenowych.

   

  Audit certyfikujący przeprowadzany jest zgodnie z procedurami danej jednostki certyfikującej. Jeśli dany audit jest przeprowadzany w systemie akredytacji oznacza to, że niezależnie od jednostki która go przeprowadza, charakteryzuje się tymi samymi cechami, m.in.: czasem trwania oraz liczbą zaangażowanych w niego auditorów jednostki certyfikującej. Więcej informacji odnośnie certyfikacji systemów zarządzania jakością zostało przedstawionych na stronie https://www.iso9001.wroc.pl/certyfikacja-iso-9001/.

   

  Każdorazowo konsultant odpowiedzialny za dany projekt jest obecny podczas auditu certyfikującego. Służy w ramach tego auditu wsparciem merytorycznym dla kierownictwa firmy, Pełnomocnika odpowiedzialnego za nadzorowanie funkcjonowania systemu oraz pracowników firmy. Często pełni też rolę tłumacza pomagającego audytowanej firmie zrozumieć pytania auditora posługującego się często mało zrozumiałym jeszcze językiem normy.

Dopiero na podstawie pozytywnego wyniku auditu certyfikującego następuje rozliczenie projektu z Klientem. W ten sposób zapewniamy naszą obecność oraz pełne zaangażowanie od samego początku do końca danego projektu.

 


 

Serwis

Jeśli w trakcie pierwszego roku od wdrożenia/certyfikacji systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 będziecie mieli Państwo jakieś wątpliwości odnośnie funkcjonującego systemu zarządzania, zawsze służymy wyjaśnieniami i pomocą w tym zakresie.

 

Zapraszamy do współpracy w ramach kompleksowej realizacji projektów polegających na wdrażaniu systemu zarządzania jakością oraz w ramach świadczonych usług doradczych i szkoleniowych z zakresu ISO 9001.

 

Zapraszamy do kontaktu. Zawsze chętnie rozwiejemy Państwa wszelkie wątpliwości oraz pomożemy w podjęciu odpowiednich decyzji. Czekamy na Państwa pytania.
biuro@iso9001.wroc.pl
tel.: (071) 793 01 38
kom.: 668 154 953

 

W przypadku zainteresowania nasza ofertą na wdrożenie systemu zarządzania jakością prosimy o przekazanie w zapytaniu następujących informacji:

 1. Nazwa i dane adresowe firmy;

 2. Zakres działalności, która ma zostać objęta wdrożeniem i certyfikacją ISO 9001;

 3. Wielkość i złożoność firmy:

  • Ilość zatrudnionych pracowników;

  • Ilość i lokalizacja oddziałów.

Podanie niniejszych informacji umożliwi nam określenie kosztorysu realizacji konkretnego projektu oraz znacznie skróci czas jego przygotowania.

Jeśli nie macie Państwo ochoty podawać niniejszych danych, prosimy o przekazanie wiadomości o Państwa zainteresowaniu realizacją projektu ISO 9001 oraz danych kontaktowych. W takim przypadku pracownik naszej firmy skontaktuje się z Państwem w celu pozyskania wszystkich niezbędnych informacji.

 

Zastrzegamy sobie prawo nieprzedstawiania oferty na anonimowe zapytania.