Korzyści z wdrożenia

Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami ISO 9001 oraz jego certyfikacji zostały podzielone na dwie kategorie pierwotne. Pierwsza z kategorii związana jest z budową lub poprawą wizerunku w oczach klientów i kontrahentów, natomiast druga – z porządkiem organizacyjnym i doskonaleniem obecnie stosowanych rozwiązań w poszczególnych obszarach działalności przedsiębiorstwa.

 
Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania jakością:
 

 1. Poprawa wizerunku firmy w oczach Klientów i kontrahentów, zarówno obecnych, jak i potencjalnych, między innymi poprzez:
  • Prezentowanie całej organizacji jako przedsiębiorstwa świadomego wpływu Klienta na jego działalność i powierzanie mu należnej, fundamentalnej pozycji w swoim systemie zarządzania;

  • Ukazanie kontrahentom i Klientom stabilności organizacji poprzez inwestycje nie tylko w nowe maszyny i urządzenia oraz kompetencje ludzi, ale również w nowoczesne metody zarządzania, a przez to ukazanie managerów jako poważnie podchodzących do przyszłości danego przedsiębiorstwa;

  • Minimalizację wszelkich niezgodności wewnętrznych, jak również skarg i reklamacji Klientów dzięki poprawnie funkcjonującym narzędziom, jakimi są działania korygujące i zapobiegawcze;

  • Każdorazowe poważne podejście do wymagań Klientów oraz mających zastosowanie przepisów prawa. Organizacja zobowiązuje się, że w momencie przyjęcia zobowiązania do spełnienia wymagań, dołoży wszelkich starań do ich spełnienia, a wszystkie jej procesy będą ukierunkowane na ich realizację;

  • Wykorzystywanie informacji zwrotnej od Klientów – zarówno pozytywnej, jak i negatywnej oraz wszelkich istotnych informacji do doskonalenia swoich wyrobów, usług oraz procesów i całej organizacji;

  • Zapewnienie odpowiedniej jakości realizowanych działań i przebiegów procesów w firmie oraz monitorowanie ich jakości poprzez audity wewnętrzne, zewnętrzne, analizy danych oraz okresowe przeglądy systemu zarządzania dokonywane przez kierownictwo;

  • Nieustający proces doskonalenia organizacji poprzez uruchamiane działań korygujących, zapobiegawczych oraz doskonalących.

 2.  

 3. Usprawnienie stosowanych rozwiązań organizacyjnych w celu minimalizacji kosztów, między innymi poprzez:
  • Zapobieganie wszystkim niezgodnościom mającym negatywny wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa;

  • Eliminacje zbędnych, bezwartościowych działań dzięki przeprowadzonemu przeglądowi działalności firmy i mapowaniu przebiegu poszczególnych procesów w firmie;

  • Realizacja działań i procesów zgodnie z obowiązującymi procedurami, wymaganiami Klientów oraz mającymi zastosowanie przepisami prawa daje możliwość uniknięcia potencjalnych konsekwencji (często finansowych), wynikających z  niespełnienia (kary za nieterminowość, kary urzędowe za nieprzestrzeganie przepisów prawa, koszty wynikające z potrzeby realizacji działań posprzedażowych (gwarancje, rękojmie).

Potrzeba jednoznacznego wykazania przez firmę wagi jaką w ramach swojej działalności przywiązuje do swoich Klientów, ich wymagań oraz mających zastosowanie przepisów prawa powoduje, że wiele firm nie tylko wdraża wymagania systemu zarządzania jakością ISO 9001, ale dodatkowo poddaje się dobrowolnej certyfikacji. Certyfikacja ta przeprowadzana jest przez niezależne jednostki certyfikujące. W przypadku jej pozytywnego wyniku przedsiębiorstwo uzyskuje odpowiedni certyfikat zgodności, zwany często certyfikatem rejestracji czy bardziej potocznie – certyfikatem ISO lub certyfikatem jakości.