Na co zwracają uwagę audytorzy jednostki certyfikującej w trakcie audytu certyfikującego zgodność z ISO 9001?

Na co zwracają uwagę audytorzy jednostki certyfikującej w trakcie audytu certyfikującego zgodność z ISO 9001?


W trakcie audytu certyfikującego zgodność z ISO 9001, audytorzy jednostki certyfikującej zwracają uwagę na to czy system zarządzania wdrożony i funkcjonujący w organizacji spełnia wymagania normy ISO 9001. Oto niektóre z głównych obszarów ocenianych przez audytorów:

 

 • Zrozumienie i spełnianie wymagań klientów: Audytorzy oceniają, czy organizacja zrozumiała i spełnia wymagania swoich klientów oraz czy wprowadziła mechanizmy pozwalające na monitorowanie i ciągłe doskonalenie tego aspektu.
   

 • Kontekst organizacji: Audytorzy sprawdzają, czy organizacja zidentyfikowała i uwzględniła interesariuszy i ich wymagania i oczekiwania oraz aspekty wewnętrzne i zewnętrzne mające wpływ na działalność organizacji oraz na jej system zarządzania jakością.
   

 • Zaangażowanie kierownictwa: Audytorzy sprawdzają, czy kierownictwo wykazuje zaangażowanie w system zarządzania jakością poprzez określenie polityki jakości, odpowiednich celów, alokację zasobów oraz utrzymanie komunikacji i odpowiedzialności w organizacji.
   

 • Polityka jakości: Audytorzy oceniają, czy polityka jakości jest odpowiednia dla organizacji, czy jest zrozumiała dla pracowników, czy jest komunikowana i zrozumiała na wszystkich szczeblach organizacji oraz przede wszystkim czy jest stosowana.
   

 • Planowanie: Audytorzy oceniają, jak organizacja planuje swoje działania, uwzględniając podejście do ryzyka i szans, ustalanie celów jakości oraz planowanie zmian.
   

 • Zasoby: Audytorzy sprawdzają, czy organizacja posiada odpowiednie zasoby (ludzkie (kompetencyjne), infrastrukturalne, środowiskowe, finansowe, technologiczne) niezbędne do realizacji celów jakości oraz utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania jakością.
   

 • Szkolenia i kompetencje: Audytorzy sprawdzają, czy organizacja zapewnia odpowiednie szkolenia, rozwój i ocenę kompetencji dla swoich pracowników w celu skutecznego wdrożenia i utrzymania systemu zarządzania jakością.
   

 • Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna: Audytorzy oceniają, jak organizacja komunikuje się z pracownikami oraz zewnętrznymi interesariuszami na temat systemu zarządzania jakością i związanych z nim kwestii.
   

 • >Dokumentacja: Audytorzy sprawdzają, czy organizacja posiada odpowiednią dokumentację systemu zarządzania jakością, która jest utrzymana, aktualizowana i dostępna dla osób potrzebujących jej w organizacji.
   

 • Realizacja procesów: Audytorzy oceniają, czy organizacja posiada odpowiednie procesy i procedury zapewniające realizację jej działalności, zgodnie z przyjętą polityką jakości oraz w sposób umożliwiający realizację celów jakości.
   

 • Ocena dostawców: Audytorzy oceniają, jak organizacja ocenia i monitoruje dostawców, aby zapewnić, że dostarczane przez nich surowce, materiały, wyroby i towary lub usługi spełniają wymagania jakościowe.
   

 • Kontrola wyrobów i usług: Audytorzy oceniają, czy organizacja stosuje odpowiednie, przyjęte metody kontroli, aby zapewnić, że wyroby lub usługi spełniają wymagania jakościowe.
   

 • Pomiar, analiza i ocena: Audytorzy sprawdzają, czy organizacja monitoruje, mierzy, analizuje i ocenia zgodność i skuteczność swojego systemu zarządzania jakością oraz czy podejmuje odpowiednie działania w celu ciągłego doskonalenia.
   

 • Obsługa niezgodności: Audytorzy sprawdzają, jak organizacja identyfikuje, rejestruje, analizuje i podejmuje działania korekcyjne oraz korygujące w przypadku niezgodności.
   

 • Doskonalenie: Audytorzy oceniają, czy organizacja identyfikuje i wdraża działania doskonalące w celu poprawy zgodności i skuteczności swojego systemu zarządzania jakością.
   

W trakcie audytu, audytorzy przeprowadzają wywiady z pracownikami na różnych szczeblach organizacji, analizują dokumentację i zapisy, obserwują działania w miejscu pracy oraz przeglądają wyniki procesów w tym działań kontrolnych oraz mechanizmów mających na celu monitorowanie procesów oraz całego systemu zarządzania takich jak audyty wewnętrzny, przeglądy zarządzania i innych. Celem audytu jest sprawdzenie czy system zarządzania jakością spełnia wymagania normy ISO 9001 oraz czy jest skutecznie wdrożony i utrzymany w organizacji.

Zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą dotyczącą systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 – usługami, których celem jest uzyskanie oraz utrzymanie certyfikatu ISO 9001 potwierdzającego zgodność oraz skuteczność systemu.