Najczęściej występujące niezgodności w trakcie audytów ISO 9001

Najczęściej występujące niezgodności w trakcie audytów ISO 9001
Jakie są niezgodności najczęściej stwierdzane przez audytorów jednostki certyfikującej podczas audytu certyfikującego system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001?


Chociaż każda organizacja jest inna i niezgodności mogą się różnić w zależności od specyfiki działalności, istnieją pewne wspólne obszary, w których audytorzy często stwierdzają niezgodności podczas audytu certyfikującego ISO 9001. Oto kilka z nich:

 

 • Dokumentacja: Brak wymaganej dokumentacji, nieaktualne lub niekompletne dokumenty, niewłaściwy nadzór nad dokumentami i zapisami.
   

 • Procesy: Niewłaściwa identyfikacja, opis lub monitorowanie procesów, brak nadzoru nad procesami, niejasne granice odpowiedzialności lub niejasne kryteria oceny wydajności procesów.
   

 • Monitorowanie i pomiar: Brak odpowiednich systemów monitorowania i pomiaru, niewłaściwe lub nieaktualne metody pomiaru.
   

 • Obsługa klienta: Niedostateczna analiza potrzeb i oczekiwań klientów, brak procesu rozpatrywania reklamacji, nieefektywne badanie satysfakcji klientów.
   

 • Działania korygujące: Niewłaściwe analizy przyczyn niezgodności, brak działań korygujących lub brak ich skuteczności.
   

 • Audyty wewnętrzne: Niewystarczające planowanie, przeprowadzanie lub dokumentowanie audytów wewnętrznych, brak odpowiedzi na stwierdzone niezgodności.
   

 • Przegląd zarządzania przez kierownictwo: Brak kompleksowej analizy danych związanych z systemem zarządzania jakością, brak działań mających na celu doskonalenie systemu.
   

 • Ciągłe doskonalenie: Brak systematycznych działań mających na celu ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością, brak analizy skuteczności podejmowanych działań.

 

Warto zwrócić uwagę, że każdy audyt jest indywidualny i powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich możliwych niezgodności, które mogą wystąpić podczas audytu certyfikującego ISO 9001. W praktyce, najważniejszym elementem audytu certyfikującego jest dogłębne zrozumienie i zastosowanie wymagań normy ISO 9001 przez organizację. Dlatego organizacje powinny skupić się na wdrożeniu skutecznego i funkcjonującego systemu zarządzania jakością, który jest dostosowany do ich specyfiki oraz potrzeb. Oto kilka dodatkowych wskazówek, które mogą pomóc organizacjom w przygotowaniu się do audytu certyfikującego:

 

 • Zapewnienie zaangażowania i wsparcia kierownictwa: Kierownictwo powinno być zaangażowane w wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania jakością, zapewniając odpowiednie zasoby i komunikację z zespołem.
   

 • Szkolenie pracowników: Wszyscy pracownicy powinni być świadomi regulacji Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) wynikających z wymagań normy ISO 9001, a także swojej roli w utrzymaniu i doskonaleniu systemu zarządzania jakością.
   

 • Rzetelne podejście do ryzyka i szans: Organizacje powinny stale identyfikować i analizować ryzyka i szanse związane z działalnością, a także wprowadzać odpowiednie działania mające na celu ich zarządzanie.
   

 • Regularne audyty wewnętrzne: Przeprowadzanie regularnych audytów wewnętrznych może pomóc organizacjom w identyfikacji obszarów, które wymagają poprawy, a także w przygotowaniu się do audytu certyfikującego.
   

 • Monitoring i przegląd: Organizacje powinny regularnie monitorować skuteczność systemu zarządzania jakością oraz przeprowadzać przeglądy systemu zarządzania przez kierownictwo, aby upewnić się, że system jest nadal skuteczny i spełnia wymagania normy ISO 9001.
   

 • Ciągłe doskonalenie: Organizacje powinny podejmować działania mające na celu ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością, aby zapewnić, że jest on odpowiednio dostosowany do zmieniających się warunków i potrzeb organizacji.

Pamiętaj, że audyt certyfikujący ISO 9001 ma na celu ocenę zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy, a także identyfikację obszarów wymagających poprawy. Przygotowanie się do audytu i skupienie się na tych obszarach może pomóc organizacjom w osiągnięciu sukcesu w procesie certyfikacji.

Zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą dotyczącą systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 – usługami, których celem jest uzyskanie oraz utrzymanie certyfikatu ISO 9001 potwierdzającego zgodność oraz skuteczność systemu.