Co, jeśli audytorzy stwierdzą niezgodność w trakcie audytu certyfikującego ISO 9001?

Co, jeśli audytorzy stwierdzą niezgodność w trakcie audytu certyfikującego system zarządzania jakością ISO 9001?
Czy w przypadku stwierdzenia niezgodności podczas audytu certyfikat nie zostanie przyznany firmie, w której ten audyt jest przeprowadzany?


W trakcie audytu certyfikującego, jeśli audytorzy jednostki certyfikującej stwierdzą niezgodność z wymaganiami normy ISO 9001, postępowanie może różnić się w zależności od stosowanych przez daną jednostkę procedur oraz przede wszystkim od rodzaju i powagi niezgodności. Najczęściej wyróżniane są dwa typy niezgodności: niezgodność mniejszą (minor nonconformity) i niezgodność większą (major nonconformity).

 

Niezgodność mniejsza: Jeśli audytorzy stwierdzą niezgodność mniejszą, zwykle pozwala się organizacji na opracowanie i wdrożenie działań korygujących w określonym czasie (np. 30 dni). Po zakończeniu tego okresu, jednostka certyfikująca może poprosić o przedstawienie dowodów na podjęcie działań korygujących, a w niektórych przypadkach może być konieczne przeprowadzenie audytu uzupełniającego.

 

Niezgodność większa: W przypadku stwierdzenia niezgodności większej, która ma znaczący wpływ na skuteczność systemu zarządzania jakością, jednostka certyfikująca może zdecydować, że organizacja nie spełnia wymagań ISO 9001. W takim przypadku organizacja będzie musiała opracować i wdrożyć działania korygujące, po czym bardzo prawdopodobnym jest, że przeprowadzony zostanie u niej audyt uzupełniający (audit follow-up). Dopiero po pomyślnym zakończeniu tego audytu organizacja może otrzymać certyfikat ISO 9001.

 

Ważne jest, aby organizacja traktowała każdą niezgodność jako szansę na poprawę swojego systemu zarządzania jakością i jego skuteczności. Przeprowadzenie działań korygujących oraz monitorowanie ich skuteczności jest kluczowe dla utrzymania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001.

Zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą dotyczącą systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 – usługami, których celem jest uzyskanie oraz utrzymanie certyfikatu ISO 9001 potwierdzającego zgodność oraz skuteczność systemu.